เกี่ยวกับเรา


KIND DINING: กิน.กอด.โลก มีเป้าหมายของการรณรงค์คือเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของชาวไทยเพื่อลดความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และกระตุ้นให้ร่วมสัญญาไม่บริโภคเนื้อดังกล่าวในอนาคต โดยแคมเปญนี้เกิดจากความร่วมมือของ หน่วยงานดังต่อไปนี้

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ