กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP)

หน่วยงานราชการไทยที่มีภารกิจ เพื่อ

  1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
  3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการที่สมดุลและยั่งยืน

http://portal.dnp.go.th/Main