Global Wildlife Program (GWP)

GWP ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก GEF และบริหารจัดการโดยธนาคารโลก (World Bank) โครงการนี้ประกอบไปด้วยโครงการย่อย 37 โครงการใน 32 ประเทศ ครอบคลุมทวีปแอฟริกา เอเชียและลาตินอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานของสัตว์ป่า

https://www.worldbank.org/en/programs/global-wildlife-program