โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

United Nations Development Programme (UNDP)

เป็นองค์กรชั้นนำขององค์การสหประชาชาติที่ทำงานเพื่อลดช่องว่างความยากจน ความไม่เสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรใน 170 ประเทศ ในการคิดค้นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมที่มีความยั่งยืนต่อมนุษย์และโลก

https://www.th.undp.org

https://www.facebook.com/UNDPThailand