เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (TRAFFIC)

TRAFFIC

เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรชั้นนําที่ทํางานทั่วโลกเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในบริบทของการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

https://www.traffic.org/