โครงการกิจการระหว่างประเทศของปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐอเมริกา

U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS)

ประสานความพยายามทั้งในและต่างประเทศในการปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมสัตว์ป่าที่หลากหลายของโลกและถิ่นที่อยู่ของพวกมัน โดยมุ่งเน้นที่ชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับสากล โครงการ Wildlife Without Borders และโครงการ International Wildlife Trade ส่งเสริมการอนุรักษ์ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2559 USFWS ได้เปิดตัวโครงการเงินช่วยเหลือการค้าสัตว์ป่าเพื่อต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่า

https://www.fws.gov/international/about-us/