กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

Global Environment Facility (GEF)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 เพื่อให้การสนับสนุนแก่ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่กำลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินโครงการที่เป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยนับตั้งแต่ก่อตั้ง ได้มีการให้ทุนมากกว่า 21,100 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังช่วยระดมทุนอีกกว่า 114,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อโครงการมากกว่า 5,000 โครงการที่ทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 170 ประเทศทั่วโลก

https://www.thegef.org