การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Tourism Authority of Thailand (TAT)

รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

https://www.tat.or.th